ULIČNÍK‎ > ‎

Nádražní

Dnešní ulice Nádražní začíná jako odbočka z ulice Plzeňská a pokračuje přibližně jižním směrem. Proti prodejně stavebnin se ulice dělí na dvě větve. Zatím co ta první pokračuje  k nádražní budově a plní tak smysl svého názvu, druhá větev postupuje k areálu ČSAD autobusy Plzeň a dále až k čp. 1270
K 14. září 2012 eviduje Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 18 adres.                                  Jedná se o popisná čísla: 301, 334, 434, 436, 463, 464, 523, 532, 554, 573, 596, 719, 1025, 1147, 1270
Adresář Karla Hlawatého z r. 1912 zařazuje, čp. 334, 463, 464 do čtvrti Untere Vorstadt/ Dolní předměstí, čp. 434, 436, 523 a 532 do ulice Anton de Padua / Antonína Paduánského (Svatý Antonín Paduánský, mnich,  teolog a kazatel. Je patronem nalezení ztracených věcí. To je pravděpodobně důvod, proč je často spojován s hornictvím). Popisné čísla 532 je v adresáři označeno jako Bahnhof / nádraží. Číslo 301 řadí adresář do ulice Pschikoppen / Příkopy. Adresář končí popisným číslem 551.

Všeobecné sčítání lidu, které proběhlo v únoru 1921, zařazuje čp. 301 opět do ulice Příkopy (Přikopen).
Čísla 434 a 436 zůstávají v ulici Antonína Paduánského a čp. 463, 464, 554 situuje do čtvrti Dolní předměstí (v originále psáno „dolní předměstí“ s malým „d“). U čísel  523 a 532 se poprvé objevuje pojmenování Bahnhofstrasse / Nádražní ulice. 
Čp. 334 v sčítacích arších chybí. Čísla vyšší než 561 tehdy neexistovala.
Adresář z r. 1929 uvádí názvy ulic jenom v případě, že se v daném domě provozovala nějaká živnost. Zachyceny jsou pouze čísla 436 s poznámkou „Bahnhof, trafika, výčep“ a čp. 532 s poznámkou „Bahnhof, kameník“.
Adresář otištěný v knize „Obce okresu Stříbro“, vydané v německém Dinkelsbühlu v roce 2008 a mapující situaci kolem roku 1938, začleňuje čp. 434, 463, 464, 523, 532, 596 do Bahnhofstrasse. Popisná čísla 436, 573 a 719 v adresáři chybí. Domy číslo 301 a 334 uvádí adresář v ulici Uferzeile / = Nábřežní ulice. 
Při pohledu do starších plánů města zjistíme, že tyto domy se opravdu původně nacházely v dnešní ulici Na Příkopech. 

Možným vysvětlením je, že došlo k přenesení a opětovnému použití popisných čísel zbořených domů. 
Tato praxe je používaná ve Stříbře poměrně zřídka i když ne zcela ojediněle (prokazatelně vím o sedmi případech).
Koncem r. 1938 vypracoval tehdejší úřad stříbrského starosty návrh nových názvů ulic a městských čtvrtí. Ulice Bahnhofstrasse byla zařazena do čtvrti Vorstadt / Předměstí a vymezena v rozsahu Kreuzung – Bahnhof. Převedeno na dnešní poměry křižovatka (rozuměj s Plzeňskou) – nádraží.
Název Bahnhofstrasse je uveden i ve strojopisném adresáři mapující léta 1938/45, evidována jsou čp. 434/16 (s poznámkou nádražní stanice), 436/12, 463/2, 464/6, 523/11, 532/14, 554/7, 573/13, 596/5, 719/9 (s poznámkou pracovní úřad). Čísla za lomítkem značí nové německé číslování. Číslo 301 uvádí i tento adresář v ulici Na Příkopech. Číslo 334 v adresáři chybí.
V květnu až červnu 1945 byla německá pojmenování ulic nahrazena českými názvy. Národní výbor se rozhodl pro název Nádražní třída. Místní správní komise pak v říjnu 1945změnila označení na Nádražní ulice