ULIČNÍK‎ > ‎

Na Výsluní

Kde dnešní ulice Na Výsluní začíná, je poněkud zmatené. Podle některých plánů města je to u budovy bývalé Polikliniky jako odbočka z ul. Benešova. U domu čp. 229 se cesta větví na dvě části: vlevo pokračuje jako ul. Smuteční vrch, vpravo pak dál jako Na Výsluní. Jiné materiály určuji začátek ulice Na Výsluní jako onu pravostrannou odbočku u domu čp. 229.
K 30. říjnu 2013 eviduje Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 6 adres. Jedná se o popisná čísla: 244, 742, 743, 744, 745 a 1584
V knize Historické paměti města Stříbro (Ign. Fischer, 1883) je v seznamu majitelů domů zařazeno čp. 244 do III. městské části (čtvrti). Kniha dělí město na čtvrti I - IV a části zvané Neustadt a Vorstadt. Jak byly stanoveny hranice jednotlivých čtvrtí, jsem nepochopil. V jednotlivých městských částech jsou vedle sebe domy ze zcela opačných konců města.
V adresáři z r. 1912 (Karl Hlawaty: Adresář a průvodce politickým okresem Stříbro, 1912) je čp. 244 vedeno jako osaměle stojící dům. V dalším textu je u tohoto domu uváděn název Traeuerweg / tzn. Smuteční cesta. Adresář končí čp. 551.
V operátech ze Sčítání lidu, které proběhlo v únoru roku 1921, se u čp. 244 objevuje jméno Trauerberg / Smuteční vrch.
Až dosud jsme se mohli zaobírat pouze popisným číslem 244. Teprve adresář mapující situaci kolem rok 1938 („Obce okresu Stříbro“, Dinkelsbühlu, 2008) zaznamenává i vyšší popisná čísla a zavádí pro tuto ulici název Anna-Schödel-Gasse. Evidována jsou čp. 244, 742, 744, čp. 743 a 745 v adresáři chybí. 
Na tomto místě je vhodné se zmínit o původu 
názvu. Anna Schödl (3.4.1795 - 6.6.1870, bytem Stříbro čp. 7 / dnes Masarykovo náměstí), byla významnou stříbrskou mecenáškou. Její aktivity směřovaly hlavně ve prospěch církve a k nemajetným školním dětem. Už v roce 1859 nechala na Smutečním vrchu restaurovat tzv. Boží hrob a také později v závěti z 22.1.1868 určila roční obnos na jeho údržbu.
tzv. Boží hrob

Místo původně sloužilo jako hromadný hrob nejméně 65 napoleonských vojáků zemřelých ve Stříbře v 1813 po "bitvě národů" u Lipska (v říjnu letošního roku /2013/ bylo vzpomínáno dvousté výročí této bitvy).
Adresář chybně uvádí jméno ve tvaru Schödel - podle zpřístupněných matrik je správná podoba jména Schödl (viz nápis na vnitřní straně Božího hrobu nebo matriční záznam v Knize úmrtí ze 6. června r. 1870).
Zápis v matrice
Úřad starosty vypracoval koncem roku 1938 návrh na nová pojmenování veřejných prostranství ve Stříbře. V tomto návrhu byla ulice Anna Schödlgasse zařazeno do čtvrti Unterer Weinberg / Dolní vinice vymezena v rozsahu Truerweg - Schrödl / Smuteční cesta - čp. 244. Na vysvětlenou: Smuteční cesta začínala u tzv. Božího hrobu a jako úvozová cestu rámovala severní hranici areálu kostelíka Nanebevzetí Pany Marie. Ústila do ulice Plzeňské.
Strojopisný adresář z let 1938-45 název ulice podržel a jen v mírně změnil podobu na Anna Schödl Gasse. Zaznamenána jsou čp. 244/10, 742/8, 743/4, 744/6, 745/2. Čísla za lomítkem značí tehdy nově zavedené německé číslování. Po připojení Sudet k Německé říši byly všechny domy přečíslovány tak, že budovy po pravé straně ulice obdržely čísla sudá, po levé straně pak čísla lichá. Rozhodujícím byl pohled směrem od náměstí.
V květnu až červnu 1945 byla německá pojmenování ulic nahrazena českými názvy. Národní výbor se rozhodl pro název U matky Boží. Místní správní komise pak v říjnu 1945 změnila označení na U Matky Boží.
O další změně názvu bylo rozhodnuto 14.11.1961 na zasedání rady MěNV. Rada schválila přejmenovat Ulici u matky Boží na Ulici Na výsluní. Tehdejšímu stavebnímu techniku p. J. Tintěrovi bylo uloženo postarat se o označení.
Zatím poslední změnu přinesla reforma pravopisu v r. 1993. Ta zavedla povinnost psát v názvech ulic po předložce velké písmeno a tak tedy Na Výsluní.