ULIČNÍK‎ > ‎

Mánesova

Prakticky až do r.1945 nesla ulice Mánesova název Gartengasse (Zahradní ulice). Název byl při svém vzniku zřejmě inspirován velkým množstvím zahrad, které dodávaly této části města skoro předměstský charakter. Ještě donedávna byla část ulice, začínající na náměstí a končící u Konviktu samostatná a nesla název Myslbekova. S názvem se ještě dnes setkáváme na plánech města. V nynější době však ulice Myslbekova oficiálně neexistuje (viz Ministerstvo vnitra ČR - Adresy v České republice).
K 20. srpnu 2010 eviduje Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 27 adres. Jedná se o popisná čísla: 12, 16, 156, 159, 163, 164, 165, 166, 177, 181, 182, 402, 439, 440, 444, 447, 485, 497, 563, 571, 673, 1045, 1046, 1149, 1352, 1353, 1375
Názvy tohoto veřejného prostranství se vyvíjely takto:
1838 - Garten Gasse
Název je uveden v Císařských povinných otiscích map stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska (1824 – 1843) /včetně bývalé Myslbekovy/. Při pohledu na tento plán města z r.1838 zjistíme, že ulici tvořily převážně zadní části městských parcel se zahradami a hospodářskými staveními. Vlastních domů, zvláště pak ve východní části, bylo poskrovnu.
1912 Adresář (Adressbuch u. Führer für den politischen Bezirk Mies) z r.1912 uvádí u jednotlivých popisných čísel následující názvy: Gartengasse – čp.12, 156, 164, 165, 166, 177, 181, 182, 440, 444, 485, 497. Popisná čísla 12 a 497 adresář v seznamu ulic přímo neuvádí, ale uvádí Kongregation der Schulschwestern (čp.12) a majitele domu Andrease Deimlinga (čp.497) Stadtplatz – čp.16, 447(ex Myslbekova). Číslo 16 vyžaduje jisté upřesnění. Původně se jednalo o dům stojící v severovýchodním rohu stříbrského náměstí. Snad někdy v druhé polovině 19.století koupila dům Židovská náboženská obec a zřídila zde úřad rabína – rabinát. V zádní části dvorku tohoto domu byla později postavena židovská modlitebna – synagoga.
V r.1959 byl pak vlastní dům čp.16 na náměstí zbořen (demoliční příkaz byl vydán 24. června 1959) a číslo přešlo na bývalou synagogu. Tak se ocitlo popisné číslo 16 v Mánesově ulici (dnes v budově sídlí Správa majetku města Stříbra).

Löwengasse (Lví ulice, později Leninova, nyní součást Bezručovy) – čp.159, 163 Adresář z r.1912 končí popisným číslem 551.
V roce 1920 je v Seznamu telefonních stanic mimopražských ústředen v obvodu ředitelství Pošt a telegrafů v Praze uveden název Zahradní ul. V té době bylo ve Stříbře 49 telefonních účastníků.
Záznamy ze Sčítání lidu 15.února 1921 opakují názvy Zahradní, Gartengasse i Löwengase. V posledně jmenované ulici došlo ke změně: č.159 se přesunulo do Gartengasse a přibyla popisná čísla 164 a 165. Nově se objevuje název Saliterei (dnes Bezručova) s popisnými čísly 177, 181, 182, Náměstí čp.447 (dnes Komerční banka, a.s.) a Obere Vorstadt čp.497 – roh Mánesovy a ulice 28.října. 
V dobových dokumentech je tento dům čp.497, postavený v r.1897, často zmiňován. Hlavně v souvislosti se zde několik let působící, nepříliš prosperující továrnou na papuče (Schuhfabrik) a hlavně pak od r.1924 s tiskárnou a redakcí novin Wacht an der Miesa (Stráž na Mži) a Mieser Zeitung (Stříbrské noviny), majitel Andreas Haßold. I novodobá historie tohoto domu není prosta změn. Katalog I. krajinské výstavy pohraničí z r.1946 obsahuje reklamní stránku: TISKOPISY všech druhů, vkusně, účelně, rychle – zhotoví Vám TISKÁRNA R.Frötschl nár. správa Jos. Zela, Stříbro, Mánesova 497 Tel. 287“. V poslední době jsme pak zde mohli zaznamenat lékárnu, chovatelské potřeby, kosmetiku, reality, cestovní kancelář, elektro Pubrdle až po dnešní „Okna – dveře – vrata“.
V dalších letech se pojmenování této ulice neměnilo. Telefonní seznamy z let 1923 – 1931 uvádějí Gartengasse (v ulici byl zprvu jeden později dva telefonní účastníci). V dopise Zemského úřadu v Praze z 8.11.1937 adresovaného okresnímu hejtmanovi ve Stříbře ve věci umístění státního policejního 
úřadu ve Stříbře se píše o Zahradní ulici (v čp.163 měly být k dispozici 4 místnosti).
I telefonní seznamy z let 1934 – 1938 zmiňují ul. Zahradní. Adresář z r.1938 nově uvádí název Klostergasse (čp.12 a 444 – pozdějším ekvivalentem byla ulice Myslbekova), ostatní názvy jako Gartengasse, Löwengasse zůstávají. Nedatovaný strojopisný adresář, přibližně z let 1938 – 1945, pak již pod názvem Gartengasse eviduje i čp.12. V čísle 165 měl svůj atelier významný stříbrský fotograf Ernst Büchl. V dobovém reklamním letáku nabízí zhotovení svatebních i rodinných skupinových fotografií. Slibuje solidní obsluhu, přesné provedení a na přání i práci mimo ateliér. Popisné číslo 444 v adresáři chybí.
Změny přinesl až rok 1945.
12.června 1945 uvedl Národní výbor Stříbro v Seznamu českých náhrad německých názvů ulic pojmenování Zahradní ulice a také ve stejný den objednal v Plzni zhotovení dvou orientačních tabulí s tímto názvem. Ani Místní správní komise nelenila a v "Návrhu na pojmenování ulic ve Stříbře" podaném svým propagačním oddělením, zvolila na 33. schůzi MSK konané 30.10.1945 název Mánesova ulice. Název také uvedla ve svém zpravodaji „Za nové Stříbro“. Název Zahradní ulice je uváděn v matriční Knize oddaných ještě v 24.listopadu 1945.
Rukopisný, zřejmě pracovní adresář nynějšího stavebního úřadu po roce 1945, přiřazuje k čp.12 a 444 ulici Myslbekovu. Ostatní domy pak eviduje v ulici Mánesově. Jisté nejasnosti jsou kolem popisného čísla 166. Výše zmíněný pracovní adresář stavebního úřadu situuje tento dům do ulice Mánesovy (majitel Československé státní silnice, pobočka Stříbro), později do ulice Bezručovy s poznámkou „zbourán“. Dům však stále stojí. Možným vysvětlením by mohlo být, že popisné číslo zbořeného domu bylo použito na jiném objektu, který se nacházel v areálu. Adresář končí číslem 888.