ULIČNÍK‎ > ‎

Lesní cesta

Dnešní ulice Lesní cesta je nenápadná, skoro utajená komunikace probíhající z větší části souběžně s železniční tratí. Ulice má dvě větve, které obě začínají na Stodské.
K 30. květnu 2014 eviduje Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 10 adres. Jedná se o popisná čísla: 608, 671, 725, 757, 758, 759, 760, 762, 841, 854
Na Stříbro poměrně vysoká popisná čísla signalizují, že se jedná o novější komunikaci. První zmínka o této ulici je až v adresáři otištěném v knize „Obce okresu Stříbro“ (Dinkelsbühl 2008). Adresář, který mapuje situaci kolem roku 1938, zavádí pro tuto ulici název Girnaweg (Girna = Jirná). Evidována 
jsou čp. 757, 759, 760 a 762. Čp. 671 zařazuje tento adresář do ul. WaldwegLesní cesta, čísla 758 a 608 do Staaber Straße (Staab = Stod). Popisná čísla 725, 841 a 854 adresář neeviduje. V textu této publikace se také objevuje i název Am Girnaweg, však bez přiřazeného čísla domu.
Koncem roku 1938 vypracoval úřad starosty návrh na nová pojmenování veřejných prostranství ve Stříbře. V tomto návrhu však na tuto komunikaci zřejmě zapomněl.
Strojopisný adresář mapující situaci v letech 1938 - 1945 zavádí dvouslovný název Wald Weg. Evidována jsou čp. 608/1, 671/6, 725/4, 757/3, 758/7, 759/-, 760/5, 762/2. Čísla za 


lomítkem značí nové německé číslování. 
V prosinci r. 1940 jsou v úředních záznamech u čp. 671 uváděny názvy Waldzeile / Lesní ulice či ulička a poněkud kuriózní pojmenování Bahnwald / Nádražní les.
V května a červnu r. 1945 docházelo k náhradám německých pojmenování ulic názvy českými. Zajímavostí těchto změn je skutečnost, že jak činovníci tehdejšího Národního výboru, tak později i Místní správní komise na tuto ulici nevzpomněli. Až v pozdějších adresářích se jako náhrada za Waldweg uvádí název Lesní cesta.
Tento název si komunikace podržela až dosud.