ULIČNÍK‎ > ‎

Kamenná cesta

Pro dnešní pokračování jsem vybral jednu ze stříbrských ulic, která dnes již neexistuje. Jedná se o bezejmennou uličku, která začíná na Plzeňské před domem čp. 269 („dům s lávkou“), pokračuje přibližně jižním směrem a ústí do ul. Ruská.
V ulici stávaly tři domy s čp. 271, 272 a 273.
Názvy tohoto veřejného prostranství se vyvíjely takto:
V Císařských povinných otiscích map stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska (1824 – 1843) je v plánu města z r.1838 ulice zakreslena, ale není pojmenována.
Adresář a průvodce politickým okresem Stříbro z roku 1912 uvádí čp. 271, 272 a 273 ve čtvrti Neustadt / Nové město.
15. února 1921 proběhlo podle zákona č. 256 z r.1920 první československé sčítání lidu. Sběrné domovní archy z tohoto sčítání evidují čp. 272 a 273. U čp. 271 je poznámka: „zbourán, součást domu čp. 269“. Zařazení do čtvrti Neustadt zůstalo.
Adresář z r. 1929 uvádí jako majitele domů v čp. 271 Eduarda Fingera, v čp. 272 Wenzela Fenstla a u čp. 273 jsou jako majitelé uvedeni dědicové po p. Mareschovi.
Červená čára vyznačuje původní ulici

 Adresář u majitelů domů uvádí pouze popisné číslo bez názvu ulice. Pouze u čp. 272 je uveden truhlář Wenzel Kutschera, Vorstadt.
Až v adresáři z r.1938 dostala ulice vlastní pojmenování Steinweg. Materiál tehdejšího úřadu starosty města ji definuje v rozsahu Konrad Henlein Strasse – Pochmühlweg. Převedeno na dnešní poměry to znamená Plzeňská – Ruská. Když v březnu roku 1940 objednával stejný starostenský úřad zhotovení nových informačních tabulí s názvy ulic, na tuto ulici nějak zapomněl.
V letech 1938-45 si ulice svůj název podržela jen jej změnila na dvouslovné Stein Weg a domy získaly nová popisná čísla (uvedena za lomítkem): 271/1, 272/3 a 273/5.
Zemětřesení v uličním názvosloví v roce 1945 dopadlo i na tuto ulici. Na názvu Kamenná cesta, jako prostém překladu původního německého Steinweg, se tentokrát shodly jak Národní výbor (12.6.1945) tak i Místní správní komise (30.10.1945).
Jaký přesně byl další osud oněch tří domů v teto ulici mi není známo. Pracovní adresář stříbrského Stavebního úřadu z období po roce 1945 ještě uvádí společného majitele či národního správce u čp. 271 a 272. Číslo popisné 273 značí jako neobydlené. U všech třech pak je poznámka „špatný, bourati“. Plán města z r. 1950 sice ještě Kamennou cestu zobrazuje, ale již bez domů.
Tak skončila jedna stříbrská ulice. Skoro se chce použít latinské úsloví „Tak pomíjí světská sláva“. Takových ulic, které se nedožily dnešních dnů, je však ve Stříbře ještě několik. Na ně snad dojde někdy příště.