ULIČNÍK‎ > ‎

Boženy Němcové

Dnešní ulice Boženy Němcové nesla až do r.1945 různé varianty názvu Spitalgasse. Původ jména této komunikace se odvozuje od přítomnosti městské nemocnice / špitálu. Oficiálně ulice začíná na křižovatce Benešova - Dostojevské a končí Kostelním náměstím. Bez ohledu na tato fakta však je každý pravověrný stříbrský občan přesvědčen, že Boženy Němcové začíná až jako odbočka z ulice Husovy. Až do r.1945 byla součástí ulice Boženy Němcové i dnešní Dostojevského.
K 10.prosinci 2010 eviduje Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 16 adres. Jedná se o popisná čísla: 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 528, 1419.
Názvy tohoto veřejného prostranství se vyvíjely takto:
V plánu města z roku 1838 nacházíme pojmenování Tummelplatzgasse (snad nejbližší překlad je Rejdištní ulice), Tummelplatz (bojiště, jeviště, hřiště, rejdiště – onen travnatý roh křižovatky ulic Kostelní a B.Němcové proti domům s popisnými čísly 120, 121, 122).
Název Tummelplatz se objevuje v r.1871 i ve Watzkově Kronice královského města Stříbra. Píše se tam, že vzhledem k nedostatku vody v západní části města dala obec v červenci 1871 vybudovat nákladem 564 fl. 56 kr. na místě zvaném Tummelplatz kašnu. Ta měla být k dispozici domácnostem a sloužit i v případě požáru. Později, v roce 1874, uvádí kronika, že v dubnu a květnu tr. byla dokončena kanalizace Spital-Tummelplatz a Rathausgasse.
Juden Gasse – (neboli Židovská ulice) vedla od konce dnešní ulice Jiřího z Poděbrad až k Židovské brance
Všechny tři názvy jsou uvedeny v Císařských povinných otiscích map stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska (1824 – 1843).
Adresář z roku 1912 (Karl Hlawaty: Adressbuch u. Führer für den politischen Bezirk Mies) uvádí název Spitalgasse u čp.114, 115, 117, 118, 119, 120 – 130, 132, 489 a 528. Číslo 116 eviduje tento adresář v Brenntegasse (Jiřího z Poděbrad). Adresář končí popisným číslem 551.
Stejná pojmenování (Spitalgasse a Brenntegasse) se vyskytují ve Sběrných domovních arších ze Sčítání lidu 15.února 1921. V domě čp.127 patřícímu obci, zaznamenal tehdejší sčítací komisař Vojenskou nemocnici 205. dělostřeleckého pluku.
Mezi zajímavosti v této ulici můžeme zařadit zachovalé plány z r.1924 na přestavbu domu čp.126 na městský chudobinec „Armenhaus des Stadt Mies“.
Také adresář z r.1928 (Führer und Adressbuch für den Gerichtbezirk Mies) používá název Spitalgasse. Pozoruhodný je poměrně velký počet živností, které tento adresář v ulici eviduje: zbytkový prodej, dámská krejčová, elektrotechnický úřad, autoopravna, kola-šicí stroje, puškař, kupec, ovoce-zelenina.
Stejné pojmenování (Spitalgasse) je i v adresáři mapující situaci kolem roku 1938, uveřejněném v knize Die Gemeinden des Landkreises Mies, (Dinkelbühl 1975) u popisných čísel 114, 115, 119 – 130 a 528. Popisná čísla 116 a 118 132 eviduje tento adresář jako Am Judentörl (U Židovské branky), č.132 pak jako Ziegenbergl (Kozí vrch), vršek.
Z řady názvů Spitalgasse nevybočil ani nedatovaný strojopisný adresář někdy z let 1938 – 1945. Jenom název upravil na dvojslovný: Spital Gasse.
Adresář uvádí popisná čísla 113 – 115, 119 – 130, 155, 187 – 191 a 528. Čísla 189, 190 a 191, která dnes evidujeme v ulici Dostojevského, patřila v té době stále ještě k Spitalgasse. Číslo 132 zaznamenává tento adresář v Kostelní ulici / Kirchen Gasse (původní čp.132 bylo později v r.1952 zbouráno), čp.116 pak na Kostelním náměstí / Kirchen Platz. Kolem tohoto čísla panují jisté nejasnosti. Adresář toto čp. i s majitelkou Elsou Michl situuje také do Steile Gasse.
Revoluce v uličním názvosloví, kterou přinesl rok 1945, se nevyhnula ani této komunikaci. Národní výbor určil 12.června 1945 jako náhradu německého Spitalgase název Špitálská ulice a objednal v Plzni zhotovení 4 orientačních tabulí. Místní správní komise kontrovala 30.10.1945 názvem Ulice Boženy Němcové. Návrhu zřejmě předcházelo určité váhání, protože ještě 9.10.1945 je v zápise této instituce uváděno pojmenování Nemocniční ulice. Označení Nemocniční ulice se objevuje v matričních zápisech ještě koncem roku 1945. Jisté nejasnosti v pojmenování této komunikace vedly k vytvoření až kuriózních názvů, jako např. Spital ulice (uvedeno v nedatovaném seznamu Živnosti v městě Stříbře).
Až nyní došlo k osamostatnění severní části ulice. MSK uvádí 30.10.1945 v oddíle Nové ulice: „Ulice Dostojevského – spojka Třídy Dra.Edv.Beneše a ulice Mánesovy“.
Pracovní adresář nynějšího stavebního úřadu někdy z let těsně po r.1945 eviduje název Boženy Němcové u čp.113 – 116, 118 – 130, 528, 797 a 798. U čp.120 je přičiněna poznámka „garáže“, u čísla 127 pak poznámky „muzeum, archiv a byt správce“.
Další pozoruhodností je plán na přestavbu domu čp.127 na Lidovou hvězdárnu, tak jak to navrhl v roce 1947 tehdejší správce Muzea města Stříbra, pan Adolf Samec.