ULIČNÍK‎ > ‎

Alešova

Dnešní ulice Alešova začíná na náměstí Svobody a pokračuje přibližně západním směrem podél Těchlovického (mlékárenského) potoka a končí u tzv. mlékárenského rybníka pod ulicí Revoluční. Za popisným číslem 1275 se ulice mění spíše na úzkou stezku pouze pro pěší
K 12. února 2014 eviduje Ministerstvo vnitra ČR v této ulici 14 adres. Jedná se o popisná čísla: 220, 221, 407, 550, 555, 720, 721, 766, 1020, 1028, 1148, 1273, 1274, 1275
Adresář Karla Halawatého z r. 1912 zařazuje čp. 220, 221, 407 a 550 do čtvrti Obere Vorstadt / Horní předměstí. Adresář končí popisným číslem 551.
Stejné pojmenování uvádějí i operáty z Všeobecného sčítání lidu, které proběhlo v únoru 1921. Evidovány jsou čp. 220, 221, 407, 550 a 555. Sčítací archy končí čp. 561.
Adresář otištěný v knize „Obce okresu Stříbro“, vydané v německém Dinkelsbühlu v roce 2008, který zachycuje stav kolem r. 1938, zavádí pro různé části této komunikace názvy Schillerplatz / Schillerovo náměstí (čp. 220, 221), Kapellen weg / Cesta ke kapli (čp. 407) a Wisengasse / Luční ulice (čp. 550, 555, 720, 721, 766) Adresář končí popisný číslem 853.
Koncem r. 1938 vypracoval tehdejší úřad stříbrského starosty návrh nových názvů ulic a městských čtvrtí.
Komunikace si podržela pojmenování Kapellenweg a byla zařazena do čtvrti Neues Viertel / Nová čtvrť. 
Vymezena byla v rozsahu Andielhaus - Teichkapelle. Převedeno na dnešní poměry to je dům čp. 499 - rybniční kaple. 
Dům ani kaple dnes již neexistují. Dům čp. 499 stál na pravé straně Alešovy ulice, proti vyústění dnešní ulice Havličkova.
 Po r. 1945 je již uváděn jako neobydlený. Rybniční kaple, zvaná také Těchlovická, stávala na konci města, mezi rybníky, vpravo od výpadovky na Cheb. Vysvěcena byla v září roku 1887. Jednalo se o otevřený objekt s malou modlitebnou a dvěma postraními lavicemi. Uctíván zde byl obraz Madony od stříbrského malíře Depauli. Modelem pro Madonu snad byla malířova manželka. Obraz i malíř skončili tragicky: obraz (údajně značné umělecké hodnoty) někdo hodil do rybníka a malíř Depauli později spáchal sebevraždu. 
V roce 1930 nechal kapličku na vlastní náklady renovovat bývalý ředitel měšťanské školy Wenzel Stangl. 
Konec kapličky spadá do 60. let minulého století. Podle pamětníků údajně v r. 1966 ještě stála. Bývalou existenci této kapličky připomíná dnešní krátká ulice U Kaple.
Název Kapellenweg je uvedeno i ve strojopisném adresáři přibližně z přechodu let 1938/45, evidována jsou čp. 215/20, 220/2, 221/4, 222/6, 407/24, 499/8, 550/10, 555/12, 720/14, 721/18, 766/15, 812/22 čísla za lomítkem značí nové německé číslování. 
V květnu až červnu 1945 byla německá pojmenování ulic nahrazena českými názvy.
 Národní výbor se rozhodl pro název U kaple (v přípravných materiálech se původně uvádí Ulice ke kapli). Místní správní komise váhala mezi názvy Alešova (i Alšova) ulice či Ulice M. Alše, avšak 30.10.1945 se definitivně rozhodla pro označení Ulice Mk. Aleše. 
V době, kdy nové české názvy ulic ještě nebyly ustáleny, objevuje se v poválečném seznamu živností i pojmenování U kapličky.
Nynější název Alešova se objevuje už v pracovním adresáři stavebního úřadu brzy po roce 1945. Ještě i dnes se v některých materiálech (např. mapách) setkáme i s pojmenováním Alšova, rozhodující je však název úřední a ten je Alešova.
Ze zajímavých domů v této ulici snad stojí za zmínku čp. 220, původně Vrchnostenský pivovar, později městská jatka. V poslední fázi zde Západočeský průmysl masný Plzeň provozoval Sanitní porážku - zdroj levného to masa z tzv. nuceného výseku (lidové mluvě "nucáku"). 
Jatky Stříbro  Alešova ul. za poštou   ZAPADOČESKÝ PRŮMYSL MASNÝ - NÁRODNÍ PODNIK PLZEŇ - ZÁVOD II. PLZEŇ - DÍLNA SAN. JATKY STŘÍBRO    Jatky fungovali do roku 1990 či 1991. Bystrický na str. 136 píše: 1991 v závěru roku byly Západočeským masným průmyslem předány městu jatky..
Dalším domem se zajímavou historií je čp. 555. Údajně se jednalo o poslední dům postavený ve Stříbře před válkou. V domě bydel až do odsunu Dr. Wilhelm Weschta, německý historik, autor několika publikací se vztahem ke Stříbru. Známý je jeho negativní postoj ke všemu českému. Po válce sídlil v 1. patře Svaz české mládeže (pozdější ČSM) a v přízemí mateřská školka, původně určená jako Závodní mateřská škola ZPČ mlékáren. Od 14. ledna 2002 slouží budova jako Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.
Alešova čp.555,  výj.místo Stříbro zahájilo provoz 14.1.2002