Ulice‎ > ‎

Soběslavova

Soběslavova - dnes horní část bývalé předválečné Kšické ulice. Ohraničena je na spodní čísti křižovatkou s ulicí Palackého a 28. října, v horní části pak končí na hranici města, tedy za hřbitovem a správou silnic. Zástavba v ulici pochází většinou z doby poválečné (školy, sídliště), před 2. sv. válkou šlo spíše o příměstskou silnici.Křižovatka Soběslavova - Palackého - 28. října

http://goo.gl/NHoFA3http://goo.gl/AmRM2g
             obr.142 (1958)                                           obr.143 (2008)

Přímo komunikační uzel tvoří trojrozcestí ulice 28.října, Palackého a Soběslavova . V našem případě nahlížíme tento strategicky významný bod z perspektivy ulice 28.října.Ve vrcholu vidlice silnic nám foto z roku 1958 vykazuje přítomnost další stodoly. Jak ale vidno, již ve fázi započatých likvidačních prací. I zde si raději provedeme rekognoskaci terénu. Postavy kráčející vpravo mají namířeno z Palackého ulice do města, vlevo stoupá silnice ku hřbitovu, čili dále pak na Kšice. Stavení na stráni za stodolou je statek čp.213 a onu stodolu přežil zhruba o dalších patnáct let. Situaci v tomtéž místě k 25.červnu 2009 zachycuje foto vpravo.
Pozn.: Vývojem názvů Soběslavovy ulice se podrobněji zabývá kapitola ulice 28. října. Pročež si jen heslovitě uveďme v chronologickém pořadí: Obere Vorstadt, Kscheutzer Straße, Strasse des 4. März, Soběslavova ulice.


http://goo.gl/KokMcEhttp://goo.gl/Z3KNPG
                obr.1160                                               obr.1161

V případě levého snímku vyjdeme z odhadu, podle kterého začala výstavba řady panelových domů podél této části Palackého ulice někdy v pozdních podzimních měsících roku 1971. Zde tedy nahlížíme z ulice U Rybníka na počáteční fázi zrodu domu čp. 1175, 1176, jemuž bylo veřejností přisouzeno přízvisko „věžák“.
Ani u druhého snímku nemáme k dispozici přesný datový údaj. „Věžák“ se ale již skví ve své plné ztepilosti, zatímco blok čp. 1177 až 1182 ještě nedovršil třetí podlaží. Vzhledem k poměrně svižnému tempu zde prováděných stavebních prací můžeme usuzovat tak na počátek roku 1972. V obou případech stále zaznamenáváme existenci čp.213.

«oOo»

Soběslavova - nad křižovatkou

http://goo.gl/JrTYDdhttp://goo.gl/SGb4P1
                obr.144                                            obr.145 (2008)

Zmíněná zemědělská usedlost byla nejspíš ve výše  uvedeném roce 1958 ještě plně obývána. Dokdy…? Nevím, ale počátkem 70. let poskytly její vnitřní prostory potřebné zázemí stavbařům, kteří budovali panelové sídliště v okolí této části Palackého a Soběslavovy ulice. Jako výraz vděku za prokázané služby byl pak řečený domeček, s ukončením stavební činnosti v daném regionu, zbořen. Což je snad celkem pochopitelné. Samotný smrtící úder přitom odhaduji tak na rok 1973. Náš snímek bude pravděpodobně posledním vyobrazením předdemoličního stavu. Při pravém okraji záběru můžeme totiž s jistotou zaznamenat panelové domy, jejichž kolaudace proběhla koncem léta 1972. I tentokrát použijeme ke konfrontaci barevné foto z 25.června 2009.

«oOo»

Soběslavova - pohled shora

http://goo.gl/ORLYqrhttp://goo.gl/52WmI3
              obr.146                                                obr.147 (2008)

V těchto místech se ještě v šedesátých letech rozprostírala po obou stranách Soběslavovy ulice pole, takže o nějakém chodníku (z našeho pohledu vlevo) nemohla být ani řeč. Dnes je zmíněný chodník nezbytnou komunikační spojkou mezi Palackého ulicí a Severním předměstím, potažmo pak dalšími objekty občanské vybavenosti v této části města (školy, penziony pro seniory, podniky, obchodní areál SOTER, hřbitov).

«oOo»