Ulice‎ > ‎

Myslbekova

 Pozorný návštěvník výstavky, která prezentovala návrhy řešení revitalizace stříbrské centrální plochy, nejspíše s překvapením zaznamenal, že některé projekty užívají k přesnějšímu určení severovýchodního koutu našeho náměstí název „Myslbekova ulice“. Dotaz na kompetentním odboru Městského úřadu potvrdil pravý stav věcí. Myslbekova ulice ve Stříbře skutečně oficiálně existuje a prostírá se v úseku od dnešní expozitury Komerční banky (čp.447) po místo, ve kterém se komunikace pravoúhle lomí doleva. Odtud se však již jedná o ulici Mánesovu.


http://goo.gl/Adbmzihttp://goo.gl/1ujUAV
                  obr.1371                                          obr.1372 (2009)

Černobílý „tankodrom“ s motocyklistou a nevlídnou velelouží není datován a strohý popis pouze oznamuje „St. statky“ – foto Jiránek. Barevný snímek již přece jen ukazuje přívětivější tvář našeho města a při dodržení stručnosti by mohl nést podtitulek „Komerč. banka“ – foto z 21.7.2009 (autor - amatér raději zůstane v anonymitě).


http://goo.gl/3mlIiMhttp://goo.gl/TI0fc3
               obr.1373 (1959)                                     obr.1374 (2009)

Muzejní archiv vydal i snímek čp.12. Neznámý autor připsal na rubu: „Dům pionýrů (čp.12) 1959“. Starší generace možná pamatují doby, kdy v popisovaném domě, propojeném i se sousedním čp.444 (vpravo mimo záběr) sídlila instituce, školákům důvěrně známá jako „družina“, a to jak část s učebnami, tak oddělení stravovací včetně kuchyně. Mimo to ve větší budově vlevo fungovala školka*, pečující do vzniku jeslí (v Nerudově ulici) i o kojence a batolata. Časové prolnutí či posloupnost přítomnosti řečených zařízení v objektu však již dnes nejsem schopen vydedukovat. Známo však je, že v závěrečné fázi služeb uvedené budovy veřejnosti, bychom v jejích interiérech nalezli školní dílny a výukovou kuchyni. Změnu ve vlastnických poměrech zde přinesl konec léta 1968, kdy námi probíraný domeček padl do oka „komandírovi“ okupační „CCCP“ armády, pročež obec urychleně prodala čp.12 soukromé osobě – letitému občanu města Stříbra.
Od té doby již čp.12 sice několikrát změnilo majitele, ale je stále užíváno jako obytný dům. Tento stav trvá i v době pořízení barevného záběru ze 4. dubna 2009.
Pozn.: K záležitosti školky se nám podařilo objevit v archivu z jednání rady MNV i následující zápis: „1948.06.22. – 56. schůze rady v 16 hodin. Umístění mateřské školky do býv. kláštera (Myslbekova 12). Schváleno s tím, aby záměr byl ihned realizován.“


http://goo.gl/zTcgu3http://goo.gl/mtodJ5
                     obr.1375                                       obr.1376 (2009)

Nepopsaný, nedatovaný a značně anonymní snímek. S největší pravděpodobností se však nacházíme před čp.12 v dnešní Myslbekově ulici. Stupnění domovních průčelí hovoří právě ve prospěch této úvahy. Poslední (přízemní) dům ve zobrazené řadě by tudíž nesl číslo popisné 444, přičemž se nenecháme zmást tím, že čp.12 je vlastně jakýmsi dvojdomem. Naší teorii by odpovídalo i celkové vyznění snímku, neboť adresáře z roku 1912 i z roku 1928 shodně ztotožňují s touto adresou jistou "Kongregation der Schulschwestern", což potvrzuje i adresář z roku 1938, s dodatkem "Klostergasse 12". Co se týče zmíněných „Školských sester“, jednalo se o církevní řád, jehož hlavní náplní byla péče o mládež (snad jenom dívky) a o její vzdělávání. Dle dobrozdání odborníka na církevní otázky a i pamětníků, nemáme však na snímku zachyceny samotné řádové sestry, nýbrž skupinu tvořící cosi jako dobrovolný mariánský spolek z řad místních žen. Jejich sdružení přitom úzce spolupracovalo se zdejší filiálkou výše uvedeného řádu. Aktivity tohoto spolku se zaměřovaly na osvětovou a vzdělávací činnost mezi hospodyňkami a dívčí mládeží, zároveň členky vypomáhaly při různých církevních akcích. Konfrontační foto pak určuje datum 29.7.2009.
I v tomto případě vydávají archivy další fakta. Tak například v souvislosti se založením jakési učitelské jednoty (1888) nacházíme i zmínku o jejím prvním předsedovi, který vystavěl obytný dům v příhradební zahradě (později ulice Klášterní). Tento dům čp.12 byl pak zakoupen Kongregací Školských sester Svatého Kříže.a adaptován na ženský klášter. Pozdější útržkovité zmínky pak svědčí o zapojení Školských sester i přímo do výuky na stříbrských školách, čímž si sestry u místního obyvatelstva vydobyly zasloužené uznání. O to zarážející je tudíž informace, že změny související s přičleněním Sudet k „Říši,“ bez okolků vykázaly zmiňovanou kongregaci za vrata zdejších vzdělávacích ústavů.


http://goo.gl/efrAR8http://goo.gl/4kpNpO
             obr.1377 (60tá léta)                                 obr.1378 (2011)

Dnes si již jenom skuteční pamětníci vzpomenou…a tudíž i identifikují místo, kde byl pořízen tento černobílý dokument. Konfrontací se stavem ke dni 31.května 2011 se však mohou přesvědčit, že jejich úvahy mířily správným směrem. Ano – v obou případech stojíme v ulici Myslbekově, která zde doprava směřuje k Masarykovu náměstí a vstupní bráně do městského parku. A právě oprýskaná zeď s malým portálkem odděluje rozblácenou komunikaci od zahrady před domy čp.12 a čp.444. Přiložené černobílé záběry však bohužel nejsou nijak datovány.Můžeme tak pouze odhadovat…cca šedesátá léta století dvacátého.


http://goo.gl/aEP2sPhttp://goo.gl/Jc6aWb
                    obr.1379                                        obr.1380 (2011)

Pokud tedy ona dvířka otevřeme, ocitneme se v zahradním areálu před čp.444 (přízemní budova) a čp.12 (již výše uváděný dvojdům vlevo). V tomto případě však věnujme pozornost přízemní budově ve středu snímku. Jedná se o čp.444. V barvě pak máme zachycena tatáž místa v odpoledních hodinách 31.května 2011. Již v poetických černobílých dobách tudy prošel blíže neurčený počet institucí – namátkou třebas Okresní správa silnic (snad je moje titulace správná), svoje kanceláře tady měly i Státní statky, v „šerém dávnověku“ snad zde ordinovala dětská poradna, před tím ještě ona zmíněná „družina“…atd, atd.


http://goo.gl/5ujxithttp://goo.gl/y242N5
                    obr.1381                                        obr.1382 (2011)

A ještě pohled zblízka. Jak si domyslíme z barevných záběrů, slouží dnes (foto z 31.května 2011) zdejší areál několika podnikatelským subjektům.


http://goo.gl/H3oCOMhttp://goo.gl/8ysgwJ
            obr.1383 (před 1915)                                     obr.1384 (2012)

Nepříliš známou je pohlednice, jejíž jeden exemplář byl ze Stříbra odeslán 9.března 1915. Rubová strana této zajímavé poštovní zásilky nabízí celkem čtyři razítka, vypovídající i cosi k záležitostem oné doby (viz příloha). Zatím nemáme potvrzeno, jakým konkrétním způsobem se podílely v době první světové války zdejší ctihodné sestry na chodu záložní vojenské nemocnici ve Stříbře, ale souvislost je v tomto případě snad zřejmá.
V posledních dnech se díky péči a pracovitosti současných majitelů může východní fronta čp.12, obrácená do parku, pyšnit zcela novou fasádou (foto z 17.dubna 2012). 
  Otisknutá razítka prezentují: „c.k. záložní nemocnici ve Stříbře“ a razítko s kříži hlásá něco jako „Armádní péče.“ Ovál připomíná spoluúčast Kongregace Školských sester Svatého Kříže. Zbývá pak již jen běžné poštovní razítko oné doby. 
Pozn.: Ručně psaný text osobních vzkazů z obou stran této pohlednice jsme odstranili.  http://goo.gl/FbBsuc

«oOo»