Město Stříbro - Jan Boček (z katalogu vydaného ke Krajinské výstavě 1946)

přidáno: 1. 6. 2014 7:06, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 1. 6. 2014 11:36 ]
Článek vyšel v katalogu vydaném u příležitosti 1. krajinské výstavy konané ve Stříbře ve dnech 5 - 14. července 1946. Pochází z pera tehdejšího starosty města (předsedy MNV). Článek je bez úprav, opraveny byly pouze dva evidentní překlepy. Obsahuje místy poněkud expresivní výrazy, což je pochopitelně dáno dobou vzniku.Jan BOČEK, předseda MNV Stříbro

Město Stříbro

   Naše staré, husitské město, které zásluhou habsburské monarchie bylo osídleno německými obchodníky a řemeslníky, bylo už v dobách první republiky mocnou baštou němectví. Jejich rozpínavost je dostatečně známa, aby bylo třeba zdůrazňovati, že se snažili zařídit se ve městě po svém. V době předmnichovské bylo zde hnízdo henleinovců a jak ti si počínali, víme všichni dobře. Český člověk, pokud zde vůbec mohl žíti, byl utlačován čeští obchodníci a živnostníci sabotování, dělníci užívání na ty nejhorší práce. Nebylo zastání ani odvolání. V době války žilo Stříbro ve stínu hákového kříže a všeho, co s tím souviselo: útlak, udávání, koncentrační tábory atd. Naše starobylé náměstí bylo svědkem různých nacistických oslav, shromáždění, táborů, jak tomu bylo ostatně všude. Jinou starost než o oslavy „vítězství říšské branné moci“ vedení města nemělo. Ve Stříbře kromě soukromých staveb se nepodnikalo nic k úpravě města. Městský park nebyl osm let vůbec upravován, cesty zanedbány, obytné domy pustly, třebaže velkohubá nacistická propaganda vytrubovala do světa vysokou bytovou kulturu německých „nadlidí“. Jak tomu bylo ve skutečnosti, vidíme ještě dnes. Nacističtí vůdcové Stříbra hospodařili po svém. Vypůjčovali si miliony na úpravu města, ale neprovedli nic. Aby mohli spláceti anuity a úroky, uzavírali nové půjčky. Tak zůstalo po jejich konci městu více než 9 milionů Kčs dluhu, který nutno nyní umořovati. Vodovod, který ani v době svého zřízení nepostačoval spotřebě, neboť byl značně poddimensován, nebyl celá léta opravován. Kanalisace byla jen na papíře. Odlehlejší části města byly zaházeny odpadky a nikdo jich neuklízel. Lesní majetek byl bezohledně a soustavně plundrován. Krátce - Němci si v městě počínali, jakoby věděli, že se blíží konec jejích panství u nás.
    V dobách, kdy plameny revoluce ve vnitrozemí již hořely jasným plamenem, stříbrské nacistické hlavy byly ještě plny snů o vítězství Wehrmachtu. Dne 5. května 1945, kdy v Praze, Plzni i v jiných českých městech vlály československé vlajky, třebaže začasté ještě za zvuků střelby, nacisté ve Stříbře stáli večer před kinem, aby shlédli některý z německých propagačních kýčů. Před 20. hodinou objevili se však směrem od dělostřeleckých kasáren „neporazitelní“ němečtí vojáci, zděšeně prchajíce k městu. V patách za nimi hbité americké tanky a jeepy. V okamžiku bylo město na nohou a kupodivu - nikdo si nevzpomněl na vůdce a německé tajné zbraně, jimiž do poslední chvíle strašili. Němčíci zděšeně prchali do všech možných úkrytů tak překotně, že došlo k několika vážným zraněním. Nikoho z nich nenapadlo postaviti se na odpor. V několika minutách byli Američané pány města a po dohodě s několika málo zbylými českými obyvateli zavedli zde pořádek.
    V červnových dnech, kdy byla do Stříbra dosazena Místní správní komise, čekala tuto titanská práce, neboť MSK začínala vlastně z 
ničeho. Bylo nutno zajistit úřední budovy, úřady obsadit vhodným a schopným úřednictvem, pro přicházející osidlovatele a úředníky bylo zapotřebí bytů a zde se ukázala neschopnost dřívějšího vedení města po celou dobu nesvobody. Celá řada bytů, možno říci 60-70 % ukázala se jako hygienicky závadné, nečisté, prostě nezpůsobilé k obývání. Vzdor tomu však byla tato situace bytovým referentem natolik rozřešena, že na 3000 českých občanů, kteří přišli do našeho města s poctivým úmyslem pracovat pro Republiku, mohli obstojně bydleti. Víme, že není vše ještě takové, aby byli všichni zcela uspokojení; jsme však přesvědčeni, že tu nejhorší situaci máme již za sebou a i tato otázka brzy dospěje ke svému zdárnému a konečnému vyřešení. V krátké době byly obsazeny též veškeré živnosti a obchody českými lidmi, schopnými a agilními. Též několik průmyslových podniků bylo uvedeno v mírový provoz našimi odborníky. Zemědělské usedlosti jsou vesměs v českých rukou již delší dobu a dne 26. dubna t. r. byly českým zemědělcům předány dekrety o vlastnictví půdy. Při několika odsunech Němců, které byly provedeny bez incidentů, spolupracovali všichni zaměstnanci MSK. Byly utvořeny též 2 pracovní brigády, z nichž jedna opravila nejnutnější osvětlovací sít ve městě a druhá opatřila uhlí pro školy a veřejné úřady. -Dobrá práce obětavých činovníků zračila se v tajných obecních volbách, provedených ve Stříbře dne 28. dubna t. r. Zvolený Místní Národní výbor vytýčil si tento pracovní program:
    Obnoviti střední školu, rekonstruovati nedostačující vodovodní a kanalisační síť, upraviti náměstí a ulice, přestavěti větší část budov, zbourati nevyhovující staré, nehygienické domky, překážející komunikaci: znovuzříditi plovárnu, sportovní stadion, nemocnici a dětská hřiště. Bude zřízen větší počet letních weekendových domků v krásně položeném údolí Mže, aby návštěvníci města, hledající u nás odpočinek po vyčerpávající práci, nalezli skutečně místo rekreační. - K získání příjmů hledá město jisté prameny a tato snaha jest na velmi dobré cestě. Regulační plán města, který byl připraven, jest právě u nadřízených úřadů předložen ku schválení. Budova státního kina, která jest majetkem obce, bude rozšířena a přestavěná tak, aby vyhovovala i účelům divadelním. Úprava prostranství u stát. kina jest vyřešena tak, že domek městské váhy bude přemístěn, celé místo bude sadově upraveno a doplněno památníkem Osvobození. Městský park bude uveden do vzorného pořádku. Vůbec celé město bude tak upraveno, aby ani v nejmenším nepřipomínalo hnusné panství nenáviděných přivandrovalců z bývalé říše.
    Nový Národní výbor čeká tedy veliká a tězká práce, jak vidno z nastíněného programu. Národní výbor už při své ustavující schůzi rozhodl, učiniti ze Stříbra nejlepší pohraniční město je plně přesvědčen, že s pomocí svých členů i všeho občanstva našeho města svůj úmysl též uskuteční.